بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش زیک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار.

( آ ز ا د ی )

شهریور 88
1 پست
بهمن 87
1 پست